Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Krátke správy o prípravách národnostných volieb

2024.03.12.

Spiatočný