Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

6/2019

Sú to moje desiate zápisky. Začínam chápať priateľov, ktorí ma na základe svojich niekdajších skúsenosti varovali, že bude ťažké dlhodobo každý druhý týždeň naplniť túto rubriku zmysluplnými myšlienkami. Hlavne v období, keď parlament má prestávku.

A predsa stále cítim akúsi radosť, keď si sadnem k počítaču, aby som si zapísal, čo sa deje v tej časti národnostnej politiky, na ktorú „dovidím“, alebo čo sa práve deje v národnostnom výbore maďarského parlamentu.

Ako som už o tom písal, pri výbore bola vytvorená pracovná skupina pre prípravu modifikácie národnostného zákona. Odvtedy sa však ukázalo, že ak sa pustíme do akejkoľvek novely národnostného zákona, treba mať na zreteli viacero iných takýchto právnych predpisov, nehovoriac o množstve vykonávacích nariadení. Ako akútne sa ukázali opakujúce sa problémy s hospodárením a systémom vyúčtovania národnostných samospráv. Celkový rozpočtový systém jednoducho nedokáže pochopiť, že národnostné samosprávy z pohľadu celkovej samosprávnosti sa líšia od miestnych samospráv hlavne tým, že nemajú vlastné príjmy. Fungujú a vykonávajú svoje úlohy zo štátnych dotácií, a pritom nemajú taký objem príjmov, aby mohli mať vlastnú infraštruktúru, vlastnú kanceláriu s pracovníkmi, ktorí by mali vykonávať okrem iného aj úlohy súvisiace s hospodárením. Takto pre nich tieto úlohy – na základe dvojstrannej dohody – vykonáva aparát miestnej samosprávy.

Na druhej strane pravidlá získania podpôr a vyúčtovania sú podobné pre národnostné samosprávy, ako pre rozpočtové organizácie. Takže zostáva tu stále menej priestoru pre samosprávnosť.

To je tá najdôležitejšia výzva, ktorú by sme mali riešiť s modifikáciou právneho zázemia fungovania našich samospráv. Pritom na to máme pomerne málo času, veď podľa zákonodarného programu na prvý polrok vláda počíta s podaním návrhu novely národnostného zákona pred parlament v polovici marca. A práve preto naša pracovná skupina s veľkým elánom pracuje na tom, aby sme dobehli vládny návrh, aby sme k vládou pripravovanému návrhu mohli pridať všetko to, čo pokladáme za nevyhnutné zmeniť v záujme zachovania samosprávnosti. Zatiaľ sme sa dohodli, že svoje sformulované návrhy pripravíme na začiatok februára, aby sme ich potom stihli predstaviť aj členom Združenia celoštátnych národnostných samospráv, lebo aj oni pracujú na podobných návrhoch. Zosúladením pracovného postupu sa vyhneme tomu, aby sme navrhli riešenia, ktoré by boli pre niektoré národnosti neprijateľné, alebo aby sme vyvíjali činnosť paralelne, veď aj cieľ, aj termíny sú rovnaké, takže je efektívnejšie, ak od začiatku spolupracujeme s expertmi našej skupiny a Združenia.

Pritom január znamená aj začiatok plesovej sezóny a sezóny zasadnutí spoločenských organizácií. Svedčí o tom množstvo prichádzajúcich pozvánok. A napriek všetkým predbežným sľubom, že sa zúčastním na viacerých takýchto podujatiach, uprednostňujem skôr zasadnutia spoločenských organizácií, ktoré sa už pripravujú na voľby, a kde účastníci majú záujem o priame informácie o činnosti parlamentu, a v rámci toho o činnosť národnostného výboru. Takto som už navštívil Valné zhromaždenie Združenia pripeštianskych slovenských organizácií – Doliny a prisľúbil som svoju účasť aj na regionálnych zasadnutiach Zväzu Slovákov v Maďarsku. Takže aj na tomto mieste prosím o odpustenie za to, ak – pre nedostatok času a energie – sa nezúčastním na každom regionálnom plese, na ktorý som už dostal, alebo v budúcnosti dostanem pozvanie.

Anton Paulik