Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

28/2019

 Dva posledné týždne boli rušné aj napriek tomu, že pôvodne mal parlament zasadať iba do 15. júna. Avšak už tradične po tomto termíne, na mimoriadnej schôdzi sa prerokuje zákon o príprave budúcoročného rozpočtu, ako aj samotný zákon o rozpočte na rok 2020.

A zároveň s prerokovaním týchto dvoch zákonov na program mimoriadnej schôdze sa dostalo aj viac iných predlôh, z ktorých pre národnosti bol najdôležitejší návrh modifikácie školského zákona.

Keďže z každého pohľadu šlo o dôležité úpravy, Výbor národností Maďarska ku všetkým trom spomenutým návrhom pripravil svoj samostatný pozmeňovací, alebo lepšie povedané, doplňujúci návrh. O našej iniciatíve v súvislosti s budúcoročným rozpočtom mal predseda výboru Imre Ritter aj tlačovú konferenciu, avšak, ako sa odvtedy ukázalo, trochu priskoro, veď na tlačovke spomenutá suma, ktorú sme na základe predbežných dohôd s celoštátnymi samosprávami národností predostreli, sa medzičasom podstatne znížila, a zmenila sa aj vnútorná štruktúra navrhnutých položiek. Nuž, aj takto to vyzerá sľubne, teda aj v budúcoročnom rozpočte môžeme postúpiť o stupeň vyššie, čo sa týka financovania národnostných aktivít.

Vzhľadom na druhý, takzvaný prípravný zákon rozpočtu, navrhli sme, aby pre národnostné samosprávy boli vypracované osobitné pravidlá pri získaní, použití a vyúčtovaní štátnych dotácií. V súčasnosti totiž pre nich sčasti platia také pravidlá, ako pre miestne samosprávy, pritom paralelne aj tie, ktoré platia pre rozpočtové organizácie. Práve preto majú národnostné samosprávy pocit, že v súvislosti s hospodárením, v podstate samosprávnosť ako taká, sa vytratila zo systému. Žiaľ, tento náš návrh neprešiel cez vládny filter, avšak predstaviteľ Ministerstva financií pri prerokovaní pozmeňovacích návrhov sa vyjadril tak, že sú otvorení na rokovanie o vytvorení nového systému pre našu oblasť, len čakajú na novú iniciatívu, respektíve na písomný návrh, o ktorom by sa dalo rokovať. Pri svojom príhovore teda, na zasadnutí 1. júla som v mene národnostného výboru povedal, že začiatkom jesene si pripravíme písomný materiál ako základ k diskusiám.

Školský zákon mal byť modifikovaný napríklad v tom zmysle, že by sa z neho vytratili všetky práva národnostných samospráv, viažuce sa k vymenovaniu riaditeľa národnostnej školy. Na našu iniciatívu táto možnosť pre národnostné samosprávy predsa len zostane v úprave, čo môžeme koniec koncov pokladať za úspech. Takže tieto týždne boli dvojtvárne. Z hľadiska financovania národnostnej sféry sme aj získali, aj nie, kým v školskom zákone sme síce nezískali nič nové, a predsa mám pocit, že so zachovaním už daných právomocí sme niečo dosiahli.

Anton Paulik