Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

14/2019

Nedostatok učiteľov v národnostnej predškolskej výchove a školskom systéme je čoraz očividnejší. Keď učiteľ zo školy odíde na dôchodok, či jednoducho pre niečo opustí svoje doterajšie pracovisko, je skoro nemožné nájsť niekoho na jeho miesto s podobným vzdelaním.

Týka sa to všetkých národností, aj nás Slovákov. Práve preto, ako pokus o riešenie, v minulom roku z iniciatívy národnostného výboru parlamentu bol vypracovaný štipendijný systém najskôr – teda od tohto školského roku – pre budúce učiteľky materských škôl. V rámci programu všetky študentky, ktoré sa prihlásili a zapísali na takýto odbor, dostávajú pomerne vysoké štipendium od začiatku do konca svojho štúdia. Podľa plánov potom sa štipendium zmení na podporu v prvom zamestnaní a absolventky ju budú dostávať až tri roky, keď si nájdu prácu v národnostných materských školách.

Ako druhý stupeň programu, od januára plánujeme štipendijný systém rozšíriť aj na študentov, budúcich učiteľov základných a stredných škôl. Predseda národnostného výboru parlamentu práve preto pozval na konzultáciu predstaviteľov univerzít a vysokých škôl, ktoré ich na svojich katedrách vychovávajú. Po zistení približného počtu každoročne prijímaných študentov, pri príprave budúcoročného rozpočtového zákona budeme musieť zabezpečiť potrebný objem financií na tento program.

Podobne ako za posledné roky, aj teraz počítame s prijatím budúcoročného rozpočtu v prvej polovici leta. Práve preto sa už začali konzultácie s predsedami celoštátnych národnostných samospráv o ich oprávnených a reálnych očakávaniach, čo sa týka prípadného zvýšenia rozpočtových zdrojov pre národnostnú oblasť. Národnostný výbor sa rozhodne o svojich návrhoch do pripravovaného rozpočtového zákona po spracovaní ich nárokov.

V posledných dňoch na programe plenárneho zasadnutia boli návrhy, ktoré priamo nesúvisia s národnostnými právami, takže ani náš výbor nebol práve najaktívnejší v tomto období. Zato kontrolný podvýbor, v ktorom som podpredsedom, pozval na svoje zasadnutie predstaviteľov Najvyššieho kontrolného úradu (ÁSZ), aby nás informovali o svojich skúsenostiach pri kontrole hospodárenia celoštátnych národnostných samospráv a ich vybraných inštitúcií. V našom prípade tou vybranou inštitúciou bola budapeštianska slovenská škola. Ako sa ukázalo, skúsenosti kontrolórov, ale aj pracovníkov kontrolovaných inštitúcií sú dosť zmiešané. Podľa odborníkov úradu systém hospodárenia celoštátnych národnostných samospráv – pravdepodobne aj vďaka ich kontrolám a navrhovaným zmenám – sa zlepšuje, zato v hospodárení inštitúcií je ešte veľa problémov. Pričom obyčajne tieto problémy vyplývajú z nedostatku odborníkov na hospodárenie, alebo sú to zdedené problémy z obdobia, keď správcami skúmaných inštitúcií ešte neboli celoštátne samosprávy.

Minulý týždeň som mal možnosť s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku navštíviť v Bratislave predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša v rámci prvej mojej oficiálnej návštevy u neho po minuloročných voľbách. Samozrejme s pánom Varšom sme už mali možnosť sa porozprávať na rôznych podujatiach, avšak – podobne, ako to je v prípade mojich stránkových hodín – aj v tomto prípade platí, že na to, aby sme mali čas na dlhší a obsažnejší rozhovor, potrebujeme dlhšie stretnutie. Je lepšie, keď nemáme okolo seba desiatky ľudí, ktorí by tiež mali záujem o rozhovor s ním, alebo so mnou, keď nás nič nesúri, tak môžeme niektoré témy viac rozobrať. Bolo to pre mňa osožné stretnutie.

Koncom toho istého týždňa sme mali možnosť s pánom predsedom znova sa stretnúť pri odovzdávaní Ceny Ondreja Štefanka v rumunskom Nadlaku, kde z Maďarska bol vyznamenaný priateľ, pedagóg, historik, zástupca riaditeľky čabianskej školy, predseda miestnej slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe Michal Lásik. Aj touto cestou mu blahoželám!

Anton Paulik