Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

10/2019

Začína sa jarné plenárne zasadnutie parlamentu. Obsah našej práce sa tým mení, podstatne viac budem sedieť na plenárnych zasadnutiach a na zasadnutiach národnostného výboru.

V prvých dňoch aktuálnej schôdze parlamentu bolo na programe viac zákonov týkajúcich sa vysokého školstva, avšak tieto nemajú národnostné aspekty. Vzťahujú sa na prechod Ekonomickej univerzity Corvinus zo štátneho vysokoškolského systému pod gesciu novozaloženej nadácie. Ako vždy, keď sa niečo mení v školstve, aj teraz sa rozprúdila ostrá polemika medzi vládnymi stranami a opozíciou. Ja zasa vždy sledujem s veľkým záujmom všetky školské – vysokoškolské záležitosti, lebo aj keď iba nepriamo, ale tieto obyčajne majú vplyv aj na naše školstvo, respektíve na vzdelávanie (aj) slovenskej mládeže. Takže aj napriek niekedy ostrým kritikám, alebo intenzívnej výmene názorov, aj teraz som rád, že môžem byť pri tom, a vytvoriť si názor o predloženom návrhu.

Tiež na začiatku minulého týždňa predložila vláda dvojročnú správu o stave národnostných menšín v rokoch 2015 – 2017. Povinnosť vlády pripraviť tieto správy obsahuje národnostný zákon. Po zostavení materiálu obsah správy prerokujú v dvoch kolách výbory – medzi nimi aj náš, národnostný, potom sa takisto predloží aj parlamentu, ktorý tiež v dvoch kolách o ňom rokuje a nakoniec – buď s návrhmi na doplnenie, alebo bez takýchto návrhov – plenárne zasadnutie prijme materiál, ktorý sa potom uverejní na internete a vydá sa aj tlačou. Vďaka týmto dvojročným správam oblasť národnostnej politiky je asi najlepšie a najpodrobnejšie dokumentovaná časť smerovania vládnej politiky v Maďarsku.

Žiaľ, práve v prvý deň rozpravy o správe som nebol prítomný, lebo práve v ten deň zasadala Slovensko-maďarská zmiešaná komisia pre záležitosti národnostných menšín v Bratislave. Toto bolo 14. zasadnutie komisie a nahromadili na nich odporúčania pre obe strany. Práve preto sú zasadnutia čoraz dlhšie, lebo členovia prejdú cez všetky dávnejšie prijaté odporúčania a vyhodnotia ich plnenie. Tieto odporúčania sa týkajú v podstate všetkých oblastí národnostného života od používania jazyka, cez školstvo a kultúru, až po otázky spolupráce rôznych orgánov a organizácií. Napriek tomu, že prijaté odporúčania majú vykonávať vlády, predsa mám pocit, že obsah zápisníc zo zasadnutí zmiešanej komisie by si zaslúžil väčšiu pozornosť aj zo strany médií a verejnosti vôbec.

Keďže sa blíži jar, sme aj na konci plesovej sezóny. Zato pri príležitosti návštevy Valného zhromaždenia pred tridsiatimi rokmi založenej Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku som stihol zúčastniť sa aj čabianskeho slovenského fašiangového bálu. Nálada bola ako sa patrí, ľudia sa bavili dlhé hodiny, takže bál poskytol aj možnosť cenných stretnutí pre nás všetkých.

Ako som už o tom písal, tento rok sa uskutočnia národnostné samosprávne voľby. Zväz Slovákov v Maďarsku ma pozval na prvé stretnutie k prípravám volieb do Sudíc, kde som mal možnosť trochu si oprášiť vedomosti o voľbách prítomných predstaviteľov, predovšetkým národnostných samospráv v župe Novohrad. Ako som zistil, záujem o tieto stretnutia je, veď mnohí z nás si nepamätajú presne, ako tieto voľby prebiehali pred piatimi rokmi. O tom svedčilo aj druhé stretnutie už v Békešskej župe, kde župná slovenská samospráva ma tiež pozvala na stretnutie s členmi miestnych slovenských samospráv. Po krátkom zhrnutí pravidiel príprav volieb sme na oboch miestach mali zaujímavú debatu o pravidlách volieb, ale aj o tom, ako a na čo sa máme pripraviť v obciach, či mestách. Aj na týchto stretnutiach záleží, nakoľko budú úspešné národnostné voľby pre nás, Slovákov.

Anton Paulik