Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

26/2020

 Parlament schválil novelu národnostného zákona. O prípravnom procese som už viackrát písal, avšak teraz, keď táto modifikácia zákona, ktorá, z pohľadu nás, národností v Maďarsku má obrovský význam, bola napokon prijatá, chcem sa zmieniť trocha podrobnejšie.

Zákon o právach národností z roku 2011 obsahuje 163 paragrafov. Terajšia novela sa týka takmer tretiny zákona, kde na základe doterajších skúseností či iniciatívy národnostných samospráv sme museli urobiť dosť podstatné zmeny v záujme zlepšenia právneho pozadia národnostnej oblasti.

Drvivá väčšina zmien sa týka fungovania a práv národnostných samospráv. Menej, avšak tiež dôležitých zmien sme prijali v oblasti národnostného školstva a len zlomok modifikácií sa týka oblasti kultúry. Ale poďme rad-radom, pričom by som spomenul len tie najdôležitejšie zmeny.

Viacero bodov spresňuje niektoré už aj doteraz existujúce, avšak nie celkom jednoznačné nariadenia zákona. Takto určia povinný obsah organizačného a pracovného poriadku národnostnej samosprávy, vysvetlia presne pojem verejného zasadnutia, ako aj postup, aby sa národnostný zbor mohol obrátiť na súd v prípade nesplnenia zákonných povinností obecnej samosprávy. Taktiež sa rozšíri aj povinný obsah zmluvy medzi obecnou a národnostnou samosprávou, čím – dúfam – uľahčí život predstaviteľom miestnych národnostných samospráv aj v období medzi dvoma zasadnutiami.

V zmysle novely v prípade prevzatia školského zariadenia národnostnou samosprávou má dostať do vlastníctva aj budovy a infraštruktúru, potrebné na chod danej školy. Oproti doterajšiemu právu spravovania majetku to znamená jednoznačný krok dopredu.

Celoštátne samosprávy zasa na základe novej úpravy po dohode s kompetentným ministrom môžu zakladať a spravovať aj zariadenia sociálnej starostlivosti. Aj keď zákon obsahoval akýsi zárodok tohto práva už aj doteraz, ale nehovoril o zakladaní a spravovaní, len o prevzatí. Novela spresňuje aj možnosť celoštátneho zboru vybrať si radcu pre niektoré osobitné úlohy a aj mieru jeho odmeňovania. A čo bude asi aktuálne po budúcoročnom sčítaní obyvateľstva, celoštátna národnostná samospráva sa bude musieť vyjadriť pri vypísaní národnostných volieb v prípade obcí a miest, kde doteraz nikdy neexistovala samospráva danej národnosti, či je opodstatnené založiť si tam zvolený orgán na zastupovanie práv danej národnostnej komunity.

Zo zmien týkajúcich sa školstva by som vyzdvihol zavedenie možnosti novej formy predškolskej národnostnej výchovy o takzvanú doplnkovú národnostnú výchovu v obciach, kde počet národnostných detí nedosahuje výšku potrebnú pre vznik osobitnej skupiny v škôlke, ako aj to, že programy takzvanej základnej umeleckej školy v našich školách môžu byť konečne uznané za národnostný program.

V kultúre sme previedli zmeny v zaradení pracovníkov kultúrnych inštitúcií prijaté prednedávnom osobitným zákonom, ktorý nariaďuje, aby títo pracovníci namiesto postavenia štátnych zamestnancov patrili pod Zákonník práce.

Teraz som zistil, že už ani hlavné body novely národnostného zákona sa nezmestia do priestoru, ktorý mám k dispozícii. To však len potvrdzuje, že táto zmena bola naozaj obšírna.

Anton Paulik