Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

20/2020

 Parlament je naďalej aktívny, aj keď nosnou témou je stále boj proti koronavírusu. Pritom program plenárnych zasadnutí aj teraz obsahuje množstvo návrhov novely rôznych zákonov. V posledných týždňoch sme nemali na programe návrhy, ktoré by sa týkali národností priamo. Zato spomeniem aspoň uznesenie parlamentu k tridsiatemu výročiu zmeny politického systému v Maďarsku.

Náš výbor sa k návrhu nevyjadril, ale myslím si, že politické zmeny koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov priamo určili ďalší vývin aj národnostného verejného života. Bez týchto zmien by sme nemali kodifikované právne zázemie národnostných iniciatív, nemali by sme národnostné samosprávy a – koniec koncov – pravdepodobne by sme nemali ani súčasné zastúpenie národností v parlamente. Nazdávam sa, že sme sa mali ozvať aj my v rozprave k tomuto uzneseniu, ale pri príprave rokovacieho programu sme sa neprihlásili. Nuž, boli sme aspoň prítomní na slávnostnom plenárnom zasadnutí pri príležitosti 30. výročia ustanovujúceho zasadnutia prvého, po rokoch socializmu demokraticky zvoleného Národného zhromaždenia.

Národnostný výbor tiež zasadal, finalizovali sme návrh modifikácie národnostného zákona. Novelu pripravil Úrad predsedu vlády, avšak podľa dohody so zostavovateľmi, materiál predloží pred plenárne zasadnutie náš výbor. O obsahu zatiaľ iba toľko, že napriek tomu, že tento materiál má svoje nedostatky, je doteraz najobšírnejším návrhom na zmenu pre nás podstatného zákona od roku 2011, ktorý vychádza z požiadaviek národnostných organizácií. Takže výbor bude jednohlasne za jeho prijatie. Návrh novely bol už predložený a bol na programe už prvý májový týždeň.

Tiež sme sa zaoberali prípravou budúcoročného rozpočtu. Predseda Národnostného výboru pozbieral návrhy od predsedov celoštátnych národnostných samospráv a pripravil zatiaľ tabuľku, ktorá by mala obsahovať očakávania všetkých trinástich národností od rozpočtu na rok 2021. Treba k tomu dodať, že vzhľadom na súčasnú pandémiu, a na hospodársky úpadok, ktorý sa očakáva v súvislosti s koronakrízou, nemáme veľké nádeje na zvýšenie národnostných rámcov. Ale napriek tomu navrhneme v pripravenom materiály určité pozitívne zmeny predovšetkým vo financovaní celoštátnych samospráv a ich inštitúcií.

V súvislosti s prípravami budúcoročného rozpočtu štátny tajomník Úradu predsedu vlády Miklós Soltész nás informoval o tom, čo sa očakáva v súvislosti s využitím tohtoročných finančných rámcov pre národnosti. Ako povedal, kríza vyžaduje určité obete od každého, medzi nimi aj od nás, od národností. Takže v rámci preskupovania finančných zdrojov na boj proti pandémii, aj z národnostných rámcov treba stiahnuť niektoré položky. Keďže tento rok nebudeme môcť usporiadať národnostné programy, či jazykové tábory, pravdepodobne rozhodnutia o štátnej podpore kultúrnych podujatí a táborov budú stiahnuté. V súvislosti s tým aj vláda, a napokon aj náš Národnostný výbor vyzýva všetky národnostné organizácie, aby tento rok neusporadúvali spoločenské programy, a financie, ktoré dostali na fungovanie spoločenských organizácií, nech radšej použijú na menšie investičné projekty. O tom, ako bude vláda kompenzovať tieto podpory, napíšem nabudúce.

Anton Paulik