Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

42/2018

Bol by som rád, keby si čitatelia Ľudových novín aj na základe mojich zápiskov mohli vytvoriť čo najreálnejší obraz o dianí v Národnom zhromaždení, alebo, a predovšetkým, o dianí v Národnostnom výbore parlamentu.

Práca vo výbore určuje aj úspešnosť celkovej našej činnosti. Totiž podľa platných predpisov, okrem nemeckého poslanca Imreho Rittera, my, ostatní hovorcovia, máme možnosť predkladať svoje návrhy, pozmeňujúce návrhy k otvoreným zákonom, čiže zákonom, ktoré sú na programe aktuálneho zasadnutia, len v prípade, ak o dôležitosti našej samostatnej iniciatívy presvedčíme najprv svojich kolegov, členov Národnostného výboru.

V niektorých prípadoch presvedčiť hovorcov ostatných národností o výhodách niektorých návrhov pre ich komunitu je ťažké. Veď trinásť národností v Maďarsku sa odlišuje nielen svojou početnosťou, ale aj svojou organizovanosťou, či existenciou inštitúcií. Okrem toho, tí členovia výboru, ktorí v ňom pracovali aj v predchádzajúcom cykle, už majú svoje skúsenosti, ako sa dá rokovať s predstaviteľmi frakcií politických strán zastúpených v parlamente, a ktoré otázky už boli predložené na neformálnych konzultáciách s nimi, a boli pre niečo zamietnuté.

Neformálne konzultácie spomínam preto, lebo zápisnice všetkých formálnych rokovaní sú prístupné na internete, takže keď sa pripravujeme na zasadnutie výboru, máme možnosť si prečítať zápisnice z minulého cyklu, a nie vždy si tam nájdeme písomnú zmienku o osude tej-ktorej otázky, o ktorej sme prípadne už ústne viackrát debatovali, avšak formálne nevidieť, že by bola niekedy dávnejšie predložená riadne zvolaným poslancom.

Aby som bol konkrétnejší: Stalo sa, že pred prerokovaním budúcoročného rozpočtu bol predložený pred parlament aj zákon, ktorý každoročne pripravuje terén pre aktuálny návrh rozpočtu a obyčajne obsahuje okrem iného aj návrhy na modifikáciu pravidiel hospodárenia na daný rok. Medzi takéto pravidlá hospodárenia patria aj predpisy, vzťahujúce sa na vyúčtovania podpôr z ústredného rozpočtu. Ako vieme, podpory pre naše organizácie a samosprávy patria medzi tie, ktoré podliehajú veľmi prísnym pravidlám pri vyúčtovaní, ktoré už roky sťažujú život predsedov slovenských organizácií a samospráv. Sú však aj také podpory, ktoré majú z tohto hľadiska výnimku, a ich vyúčtovanie je podstatne jednoduchšie, ako je to v našom prípade. Takéto výnimky sú vo väčšine prípadov zaradené pod Úrad premiéra, čiže pod ministerstvo, ktoré od tohto roku vykonáva vládne úlohy súvisiace aj s národnosťami. No a práve preto sme sa s ďalším hovorcom rozhodli, že predložíme návrh na udelenie takejto výnimky aj pre národnostné podpory. Neprešlo to cez výbor s odôvodnením, že už o tom rokoval v predchádzajúcich rokoch, a Ministerstvo národného hospodárstva návrh neprijalo. Vraj musíme pripraviť osobitný návrh tak, aby bol dostatočný čas na rokovania s frakciami politických strán a s predstaviteľmi ministerstiev.

Nuž, takto sme dopadli, avšak verím, že najneskôr začiatkom budúceho roka vypracujeme aj osobitný návrh, aby sme uľahčili život všetkým národnostným samosprávam.

Anton Paulik