Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

4/2019

Január sa začal v znamení uskutočnenia dvoch predbežne ohlásených novôt.

Ako som to už aj na viacerých stretnutiach, respektíve aj písomne avizoval, moje zápisky začali vychádzať aj v maďarčine na domovskej stránke www.oslovma.hu, v rubrike „magyarul”. Budem zvedavý, aký ohlas budú mať a pokiaľ vyjdú aj na facebookovej stránke, nakoľko ich budú sledovať, alebo komentovať prípadne čitatelia inej národnosti.

Druhá novinka, ktorú som tiež ohlásil v minulom roku, je, že už aj oficiálne som otvoril svoje kancelárie – v Budapešti v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a Békešskej Čabe v budove Domu slovenskej kultúry. Od januára tohto roku na oboch miestach pravidelne poskytujem možnosť záujemcom na osobné stretnutie. Organizačné informácie vo veci týchto stretnutí si čitatelia nájdu na stránkach Ľudových novín, www.oslovma.hu, respektíve na facebooku.

Prvý takýto stránkový deň som mal 4. januára v Budapešti a 11. januára v Békešskej Čabe. Termín 4. január sa ukázal ako nevhodný, príliš blízky k začiatku roka, ľudia sa asi ešte nespamätali zo silvestrovských programov. Avšak aj bez návštevníkov sa ukázal ako užitočný, veď takto sme mali s predsedníčkou CSSM možnosť podrobnejšie prerokovať niektoré aktuálne otázky, ktoré sa týkajú jednak slovenskej národnosti v Maďarsku vo všeobecnosti, ako aj nás oboch, keďže pracujeme na nich spoločne.

V Čabe to bolo trochu inak, tam sme mali prihlásených už viacerých záujemcov. Prišiel aj redaktor a štáb slovenského vysielania Maďarskej televízie, prihlásila sa jedna učiteľka materskej školy, žiadala pomoc pre pracovníčky materských škôl, ktoré prevádzkujú miestne samosprávy, a došlo aj k dôležitému stretnutiu s odborníkmi firmy, ktorá aj doteraz pomáhala v informovaní Slovákov v Maďarsku o mojej činnosti cez internet. Niektoré informácie už vyložili na internetovú stránku www.szlovakul.hu.

Čo sa týka práce parlamentu, tá je do polovice februára prerušená. Dovtedy nezasadajú ani výbory. Z iniciatívy poslancov opozičných strán sa však konalo mimoriadne plenárne zasadnutie na úplnom začiatku roka, 3. januára. Úlohou zasadnutia malo byť prerokovanie udalostí z konca decembrového zasadnutia, keď bola prijatá novela Zákonníka práce. Pre neúčasť poslancov vládnej koalície však zasadnutie neschválilo ani len program rokovania.

Samozrejme, ani tieto týždne nie sú bez činnosti, veď z návrhu programu rokovania vlády na jarné plenárne zasadnute vidieť, že vláda už v marci chce parlamentu predložiť novelu národnostného zákona. A keďže aj náš výbor chce pripraviť svoj vlastný návrh na obšírnejšiu modifikáciu tohto zákona, začali sme pracovať na prípravách našich návrhov. No predtým, ako predložíme svoje predstavy o obsahu novely pred parlament, musíme ich zosúladiť predovšetkým s celoštátnymi samosprávami národností, ale aj s jednotlivými rezortmi vlády, aby sme nenavrhli nereálne, alebo pre niektoré národnosti neprijateľné zmeny. Úlohy sú rozdané, členovia pracovnej skupiny zodpovednej za prípravu novely do konca januára majú predložiť svoje predstavy, respektíve konkrétne návrhy už v podobe skoncipovaných predlôh. Takže úloh je aj teraz dosť, len aby sme ich stihli vykonať včas.

Anton Paulik