Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

12/2020

 Ťažko chápem, prečo sa stáva tak často, že v národnostnej politike za dané krátke obdobie sa udejú úplne protichodné udalosti. Tak napríklad, v druhej polovici februára, síce v programe rokovania táto téma nebola uvedená, na zasadnutí národnostného výboru rezonovali aj práve uverejnené Národné základné učebné osnovy (v maďarskej skratke NAT).

Nový obsah osnov vyvolal v parlamente ostrú kritiku zo strany opozície, predovšetkým v súvislosti s predmetmi maďarský jazyk a literatúra a dejepis. Samozrejme, všetky predmety obsiahnuté v nových osnovách sa týkajú aj nás, lepšie povedané výučby našich detí, ale národnostný výbor sa na svojom zasadnutí nie preto zaoberal touto tematikou. Nové osnovy sú vydané ako vládne nariadenie a obsahujú základný a aj maximálny počet vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky. Odborníci národnostného školstva poukázali na to, že uvedené rozvrhy neposkytujú dostatočný priestor na – v národnostných rámcových učebných osnovách uvedený – počet národnostných hodín. A práve preto požiadali o pomoc náš výbor, aby sme pomohli pri presadení modifikácie vládneho nariadenia v záujme toho, aby terajšia zmena nepostihla negatívne národnostné školy, predovšetkým tie, ktorých zriaďovateľom sú jednotlivé školské obvody. Zhodli sme sa, samozrejme, na tom, že budeme iniciovať dialóg s kompetentným ministerstvom v záujme presadenia požadovanej zmeny.

Toto bola menej pozitívna vec v oblasti nášho školstva. V ten istý týždeň sa však udiala aj druhá, potešujúca vec, keď slovenské národnostné školy spravované miestnou slovenskou samosprávou prevzali v budove parlamentu od štátneho tajomníka Miklóša Soltésza doplňujúcu podporu na ich činnosť v oblasti udržiavania škôl. Máme síce len dve takéto školy, v Alkári a Níži, ale – ako to hovorieva jeden môj priateľ – aj maličkosť poteší. Každá podpora sa zíde, veď tu hovoríme o dvoch malých obciach, kde ani školy nemajú veľa žiakov, takže základné štátne podpory len tak-tak stačia na zabezpečenie tých naozaj podstatných úloh.

Po ukončení volebného a plesového obdobia sa aktivizujú aj naše župné samosprávy. Mal som možnosť zúčastniť sa dvoch zasadnutí, lepšie povedané stretnutí členov župnej samosprávy a zástupcov miestnych slovenských samospráv, v župe Békeš a Novohrad. Na oboch stretnutiach sa hovorilo o skúsenostiach vo voľbách, a čo s nimi priamo súvisí, aj o budúcoročnom sčítaní obyvateľstva. Účastníci sa na oboch stretnutiach zhodli na tom, že sčítanie obyvateľstva bude kľúčové pre našu komunitu, veď národnostné voľby od prijatia nového národnostného zákona – od roku 2011 – sa odvíjajú od počtu národnostného obyvateľstva registrovaného v poslednom sčítaní. Nuž, tam, kde sa za Slováka neprihlási najmenej 30 osôb, už nasledujúce národnostné voľby nebudú ani vypísané. Takže je v našom záujme, aby sme sa čo najlepšie pripravili. Bol by som rád, keby sa vo všetkých našich dedinách a mestách našli aspoň 2 – 3 osoby, ktoré by sa prihlásili vo svojom bydlisku ako sčítací komisári. A keďže zatiaľ predstavitelia Ústredného štatistického úradu súhlasia so zásadou, že tam, kde pôsobia národnostné samosprávy, treba ich zapojiť do príprav procesu a do výberu komisárov. Myslím si, že je tu možnosť, aby sme navrhli medzi týchto komisárov aj svojich ľudí.

Pravdepodobne najlepšie by bolo, keby na úrovni Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku poverili niektorého pracovníka úradu, ktorý by koordinoval výber a prípravu schopných ľudí, a tí by mali mať aj záujem o účasť v sčítaní. Chcel by som ponúknuť svoju pomoc a svoje možnosti na to, aby takéto – možno iba dočasné – pracovisko bolo vytvorené.

Anton Paulik