Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

26/2019

Začiatkom meteorologického leta parlament ožil. Vláda pripravila a predložila na prerokovanie dva veľmi dôležité zákony, zákon o príprave ústredného rozpočtu Maďarska na rok 2020 a aj samotný rozpočtový zákon.

Keďže dalo sa očakávať, že vládny návrh zákona o príprave rozpočtu nebude obsahovať už dlhodobo presadzovanú iniciatívu národností, aby bola uľahčená byrokratická záťaž vzhľadom na hospodárenie národnostných samospráv, náš výbor pripravil návrh modifikácie týchto predpisov. Či ho napokon predložíme, o tom sa rozhodne výbor v týchto dňoch.

Z vládneho návrhu budúcoročného rozpočtu takisto vyplýva, že vláda nepočíta s ďalším nárastom finančných rámcov pre národnostné inštitúcie, samosprávy a spoločenské organizácie. Na poslednom zasadnutí výboru sme prerokovali aj náš modifikačný návrh, zostavený na základe požiadaviek celoštátnych národnostných samospráv. Bez toho, aby som bol konkrétny, by som uviedol len toľko, že tento návrh obsahuje ďalšie podstatné zlepšenie financovania tejto oblasti.

Čo sa týka zákona o príprave budúcoročného rozpočtu ma výbor poveril, aby som predniesol na plenárnom zasadnutí jeho stanovisko. Je možno zaujímavé, že v takomto zákone, ktorý by mal obsahovať predpisy súvisiace s hospodárením, s vykonávaním niektorých predpisov rozpočtového zákona, bol modifikovaný aj národnostný zákon, a aj volebný zákon. V národnostnom zákone sa upravil nesúlad medzi dvoma paragrafmi o počte poslancov volených do miestnych národnostných samospráv. Takže na základe tejto novely v tohtoročných voľbách miestne slovenské samosprávy budú trojčlenné, alebo päťčlenné. Túto zmenu sme prijali s úľavou.

Druhá dôležitá zmena, ktorú obsahuje tento návrh, sa týka zoznamu národnostných voličov. Keďže pri parlamentných voľbách sa ukázalo, že miestne volebné kancelárie jednoducho neboli schopné zabezpečiť bezproblémové hlasovanie národnostných voličov, teraz na základe žiadosti Celoštátnej volebnej kancelárie v miestnych volebných okrskoch bude mať každá národnosť vlastný zoznam voličov, čiže slovenský volič bude musieť naznačiť pri vstupe do volebného okrsku, že chce prevziať aj hlasovacie hárky pre slovenské národnostné voľby. Mali sme síce výhrady voči takejto úprave, ale aj my sme mali svoje nepriaznivé skúsenosti pri posledných voľbách. Takže výbor podporil aj tento návrh.

Toto boli najpodstatnejšie body, ktoré súviseli s národnostným životom v zákone o príprave budúcoročného rozpočtu. Okrem toho som vo svojom príhovore naznačil prítomným, že náš výbor pravdepodobne predloží svoj návrh smerujúci k spomenutému uvoľneniu záťaže národnostných samospráv pri použití podpôr na svoje fungovanie a vykonávanie svojich úloh. Teraz je čas na to, aby sme o svojej pravde presvedčili aj členov vlády, respektíve stranícke kluby parlamentu.

Anton Paulik