Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

40/2020

 V znamení jesene som druhý septembrový týždeň obnovil svoje stránkové hodiny aj v Békešskej Čabe. Žiaľ, bez väčšieho záujmu slovenských organizácií v župe, ale predsa prišla predsedníčka Slovenskej samosprávy v Gerendáši Katka Priškinová.
Pripravili sme kratší filmový šot na moju oficiálnu facebookovú stránku a konečne som mal možnosť aj osobne zagratulovať Mišovi Lászikovi ku striebornej medaile ministra zahraničných vecí SR. Takže moja cesta na Čabu nebola zbytočná. Keďže sa blíži začiatok októbra, aj touto cestou oznamujem záujemcom, že tak v Budapešti (prvý piatok v mesiaci), ako aj v Békešskej Čabe (druhý piatok v mesiaci) aj naďalej plánujem uskutočňovať tieto stránkové stretnutia.
Tretí septembrový týždeň sme s priateľmi absolvovali už tradičnú každoročnú cyklotúru. Tieto exkurzie sme do vlaňajšieho roka organizovali buď na Slovensku alebo v Čechách, avšak v minulom roku sme navštívili Slovákov vo Vojvodine a tento rok sme pre pandémiu zostali doma. Zabicyklovali sme si po Zemplíne, navštívili sme niekoľko slovenských obcí a inštitúcií a, samozrejme, aj sme si trochu oddýchli.
Oddych bol aj potrebný, veď 21. septembra sa začalo parlamentné zasadanie. Predtým však predseda Výboru národností žijúcich v Maďarsku Imre Ritter a štátny tajomník zodpovedajúci za cirkevné a národnostné záležitosti Miklós Soltész usporiadali tlačovú konferenciu pri príležitosti vypísania druhého ročníka štipendií pre poslucháčov národnostných pedagogických katedier. Zatiaľ o doterajších výsledkoch štipendijného systému nemáme podrobnejšie informácie, avšak pevne verím, že táto možnosť uľahčí aj našim gymnazistom, aby sa rozhodli pokračovať vo svojom štúdiu týmto smerom.
Na úvod jesenného plenárneho zasadnutia parlamentu predseda vlády informoval poslancov o svojich rokovaniach s predstaviteľmi vlád krajín Európskej únie, o činnosti maďarskej vlády v boji proti novému koronavírusu Covid-19 a o aktuálnom stave pandémie v Maďarsku. Vo svojom príhovore osobitne hodnotil spoluprácu medzi vládami štátov V4 ako veľmi otvorenú a úspešnú. Z pohľadu nás, Slovákov v Maďarsku, samozrejme, sú dobré vzťahy medzi najvyššími predstaviteľmi Slovenska a Maďarska obzvlášť dôležité, takže tieto informácie som prijal s potešením.
V programe zasadnutia sme mali okrem iných bodov aj správu vlády o stave národností v Maďarsku v rokoch 2017 – 2018. Ako je už asi všeobecne známe, národnostný zákon predpisuje vláde, aby každý druhý rok pripravila toto zhrnutie pre parlament. Keďže tieto komplexné správy od roku 1999 sú publikované aj v tlačenej podobe, myslím si, že národnostná oblasť je spomedzi rôznych oblastí spoločensko-politického života v Maďarsku najlepšie dokumentovaná. Kto má o túto oblasť záujem, a prečíta si predchádzajúce správy, môže získať takmer ucelený obraz o tom, čo sa urobilo za dva – či aj viac – rokov pre národnosti v maďarskej politike. Dokumenty obsahujú rôzne aspekty vývinu, počnúc prijatými právnymi normami a podporami, cez iniciatívy jednotlivých národností, končiac očakávanými úlohami na najbližšie obdobie. Do zostavenia materiálu sú zapojené aj celoštátne národnostné samosprávy a odkedy existuje inštitúcia národnostných hovorcov, aj my máme možnosť doplniť vládou pripravený materiál. Podľa diskusných príspevkov predstaviteľov poslaneckých klubov počas rozpravy má správa podporu všetkých politických strán zastúpených v parlamente.
Anton Paulik