Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

24/2020

 Tieto týždne sa nesú v znamení modifikácie školského a národnostného zákona, ako aj prípravy budúcoročného rozpočtu. O novele národnostného zákona som už viackrát písal vo svojich zápiskoch. Teraz pred jeho prijatím bol návrh poslednýkrát pred plénom a naďalej má podporu všetkých parlamentných frakcií.

Čo sa týka predloženého návrhu modifikácie školského zákona, tam sú z národnostného pohľadu dôležité tie body, ktoré obsahujú garančné prvky pre národnostné samosprávy voči zriaďovateľom škôl, aby v prípade organizačných, či obsahových zmien v školách mali znova zabezpečené práva, ktoré počas poslednej modifikácie tohto predpisu vypadli z textu. Keďže nami navrhnuté zmeny sú v predloženom návrhu, národnostný výbor jednohlasne podporí jeho prijatie.

Vláda minulý týždeň predložila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. V dôsledku koronakrízy majú rozpočtové rámce na národnostné účely celkovo poklesnúť skoro o tretinu v porovnaní s rozpočtom práve prebiehajúceho roku. A to napriek tomu, že už ani v tomto roku – už tretí rok – neboli prijaté návrhy národnostného výboru na zvýšenie rozpočtových položiek na podporu fungovania celoštátnych národnostných samospráv a ich inštitúcií. V záujme pokroku v tejto oblasti národnostný výbor na základe požiadaviek jednotlivých celoštátnych národnostných samospráv vypracoval svoj modifikačný návrh, o ktorom teraz ideme rokovať s predstaviteľmi rôznych rezortov, a napokon to hodláme aj predložiť na niektorom nasledujúcom plenárnom zasadnutí. Dúfam, že aj napriek hospodárskym ťažkostiam aspoň tie základné a oprávnené, či právnymi predpismi podložené požiadavky sa nám podarí presadiť.

Posledné dni sme svedkami postupného uvoľňovania ochranných opatrení v chode spoločnosti, a aj pracovísk. Už vidíme, že – zrejme pod tlakom verejnosti, a predovšetkým rodín s deťmi – predsa len bude možné organizovať letné tábory pre deti. Nebude to ľahké, veď ústredné štátne podpory na tohtoročné letné národnostné tábory boli zrušené. Ťažko sa nájdu peniaze aj v rozpočte našich škôl, a preto naozaj neviem, ako to zvládnu učitelia, či vedenie škôl. Žiaľ, aj my im môžeme len držať palce, inú možnosť teraz nemáme.

Súčasťou uvoľňovania ochranných opatrení bude, že v júni sa znova vrátim k režimu organizovania stránkových hodín. Takže v piatok, 12. júna budem v Békešskej Čabe, v Dome slovenskej kultúry, a kto má záujem o stretnutie so mnou, môže prísť medzi 11.00 a 15.00 hod. do mojej tamojšej kancelárie. Cez letné mesiace, v júli a v auguste stránkové dni nebudú. Dúfam, že od septembra znovu každý mesiac sa budem môcť stretnúť s predstaviteľmi slovenských samospráv a spoločenských organizácií, či inštitúcií, pravidelne tak v Budapešti, ako aj na Čabe.

Maďarsko si 4. júna pripomenulo deň podpísania mierovej zmluvy po prvej svetovej vojne. V parlamente bolo spomienkové zasadnutie, kde za účasti prezidenta poslanci prijali deklaráciu k 100. výročiu tohto dokumentu. My, Slováci v Maďarsku, by sme si tiež mali pripomenúť akt, ktorý nám naozaj určil vývoj našej komunity na uplynulých sto rokov. O dôsledkoch mierovej zmluvy som napísal svoje myšlienky najprv do tohtoročného Nášho kalendára, potom môj príspevok vyšiel skrátene aj v Ľudových novinách. Verím, že ak ste to čítali, vyvolal tento článok vo väčšine z Vás súhlas. Ak to tak nie je, napíšte mi, prosím, svoje stanovisko na domovskej stránke www.luno.hu alebo www.oslovma.hu, kde si tiež môžete prečítať tento materiál.

Anton Paulik