Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

28/2020

 Parlamentný polrok trvá, plenárnym zasadnutím vládne téma budúcoročného rozpočtu a niektorých súvisiacich návrhov zákonov. Ako som o tom v predminulých zápiskoch už napísal, Výbor národností v Maďarsku v súvislosti s financovaním národnostných samospráv a ich inštitúcií predložil svoje návrhy o zvýšenie podpory na budúci rok.

Samozrejme, sme si vedomí toho, aké ťažkosti bude mať hospodárstvo Maďarska v blízkej budúcnosti, avšak celoštátne samosprávy za posledné roky museli gazdovať s nezmenenou sumou štátnej dotácie, čo už zďaleka nestačí na všetky výdavky v dôsledku viacerých zvýšení minimálnej mzdy či rastu počtu žiakov, ktorí majú nárok na bezplatné stravovanie. Kto má záujem o financovanie našich iniciatív v roku 2021, pravdepodobne budúci týždeň si môže o tom prečítať v internetovom vydaní Maďarského vestníka (www.magyarközlöny.hu).

V posledných svojich zápiskoch som nestihol napísať o návšteve nového predsedu vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča v Maďarsku. Medzičasom nás však navštívil aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár. Je príznačné, že obaja novozvolení štátnici v poradí svojich zahraničných návštev zaradili Maďarsko na druhé miesto, tesne po návšteve Českej republiky. Znamená to, že pre nich, a nimi reprezentovaných orgánov, je naša krajina mimoriadne dôležitým partnerom. Keďže som mal tú česť sa zúčastniť na rokovaniach premiérov, ako aj na stretnutí predsedov parlamentov, rád by som sa podelil o niektoré svoje dojmy.

Za posledné obdobie, potom, ako vlády Maďarska a Slovenska sa dohodli, že nechajú históriu históriou, a vo svojej spolupráci sa budú koncentrovať na spoločné úlohy súčasnosti, dvojstranná spolupráca našich krajín, vlád a rôznych orgánov sa rozšírila a upevnila. To sa ukázalo aj na atmosfére dvojstranných rokovaní. Ale aj po zlepšení nálady stretnutí sa nedalo nevšimnúť si, že v akom priateľskom, otvorenom a neformálnom duchu prebiehali tieto rozhovory. Tak premiéri, ako aj predsedovia parlamentu sa zhodli na potrebe úzkej spolupráce na dvojstrannej úrovni, aj v rámci medzinárodných organizácií. Vyzdvihli význam a váhu rozvíjajúcej sa spolupráce v rámci iniciatívy V4, ako aj na pôde Európskej únie. Jej význam potvrdzuje napríklad aj fakt, že Slovenská republika je na treťom mieste medzi obchodnými partnermi Maďarska. Čo pre nás, Slovákov v Maďarsku je mimoriadne dôležité, na oboch stretnutiach rezonovala aj téma národnostných menšín. Tak premiéri, ako aj predsedovia parlamentu si uvedomujú dôležitosť spolupráce oboch krajín v podporovaní rozvoja svojich národností, v záujme zachovávania ich identity, jazyka a kultúry. Počas rokovaní sa nevyhýbali ani takým chúlostivým témam, ako bolo nedávne sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Ale aj v tomto prípade sa zhodli na tom, že historické fakty síce môžeme hodnotiť odlišne, ale spolupráca je dôležitejšia ako neustále vracanie sa k historickým udalostiam.

Ukázalo sa, že tak premiér Slovenska, ako aj predseda Národnej rady sa zaujímajú o problematiku Slovákov v Maďarsku. Igor Matovič po oficiálnom programe v rámci neformálneho stretnutia si sadol s predstaviteľmi našej komunity, s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou, predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkou Egyedovou-Baránekovou a mal som možnosť byť prítomný aj ja. Počas tohto rozhovoru, okrem najdôležitejších informácií o našich súčasných snahách, sme pripomenuli pánovi premiérovi aj to, že sme si s radosťou prečítali vetu v programovom vyhlásení novej vlády o zámere zvýšiť podpory krajanom v zahraničí. Pán Matovič nás v odpovedi vyzval na spoluprácu, aby tá veta nezostala len na papieri. Ubezpečili sme ho, že je naším elementárnym záujmom, aby vláda Slovenskej republiky aj v tejto oblasti bola úspešná.

Anton Paulik