Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

02/2020

 Začína sa nový rok, v ktorom síce budem pokračovať naďalej v písaní svojich zápiskov, avšak do termínu odovzdania týchto riadkov sa ešte prakticky nič neudialo, o čom by som napísal. Predovšetkým však na prahu nového roku všetkým čitateľom Ľudových novín prajem šťastný a úspešný rok 2020. Želám im, aby všetky plány a predsavzatia sa im splnili, aby zdravie dobre slúžilo a aby v ich rodinách všetko bolo tak, ako si to želajú.

Dúfam, že vianočné sviatky poskytli všetkým pohodlie v kruhu svojich najbližších, a že všetci mali dostatok možností aj na to, aby si oddýchli, aby si dobyli svoje batérie energiou, ktorú budú zaiste potrebovať aj v novom roku.

Naša slovenská komunita má za sebou rušný volebný rok. Ja osobne som sa snažil zapájať do predvolebného diania, do príprav volieb v záujme toho, aby aj naďalej mohli fungovať naše samosprávy všade tam, kde ešte je prítomná početnejšia slovenská komunita.

Minulý rok som sa snažil využiť aj na to, aby som si vytvoril bezprostredný kontakt podľa možnosti so všetkými slovenskými organizáciami, samosprávami a inštitúciami. Práve preto som začal pravidelne informovať záujemcov o dianí v parlamente prostredníctvom Ľudových novín a internetu. Na základe ohlasov si myslím, že táto iniciatíva bola úspešná, moje dvojtýždenné zápisky sleduje pomerne široké spektrum čitateľov.

Takisto som vytvoril možnosť pravidelného stretávania pre tých, ktorí by sa radi pozhovárali aj osobne so svojím parlamentným hovorcom. Stretnutia sa konajú v Budapešti a v Békešskej Čabe v mojich kanceláriách. Okrem týchto stretnutí som sa zúčastnil aj množstva podujatí v rôznych kútoch krajiny.

Čo sa týka ostatných cieľov, ktoré som si vytýčil vlani, začiatkom roka, z nich najviac ma trápi to, že sa nám – národnostným hovorcom v parlamente – nepodarilo pripraviť hlbšiu a podstatnejšiu modifikáciu národnostného zákona. Táto úloha zostáva aj na tento rok aktuálna, avšak v tejto oblasti musíme nájsť aj politickú podporu parlamentných frakcií strán. A to nemusí byť jednoduché.

V nastávajúcom novom roku stoja pred nami aj iné, nemenej dôležité úlohy, spomedzi ktorých by som rád upozornil na jednu, ktorá stojí pred každým členom našej komunity, a pomerne na dlhé obdobie určuje ďalšie možnosti jej rozvoja.

Ide totiž o to, že sa blíži sčítanie obyvateľstva. Samotné sčítanie sa uskutoční až v roku 2021, avšak prípravné práce, výber a školenie sčítacích komisárov sa začne v polovici tohto roka. Pravdepodobne všetci vieme, že o tom, či môže vzniknúť v danej obci národnostná samospráva, alebo koľko členov môže mať slovenská samospráva, rozhoduje zákon, práve na základe národnostných údajov sčítania ľudu. Takže nemôže nám byť ľahostajné, kto bude vykonávať úlohy súvisiace so sčítaním v našich obciach. Najlepšie by bolo, keby vo všetkých slovenských obciach a mestách predsedovia slovenských samospráv iniciovali dohodu s predstaviteľmi miestnych úradov o tom, akým spôsobom sa môžu zapojiť do výberu a školenia sčítacích komisárov, alebo do samotného sčítania. Vyzývam teda aj touto cestou všetkých, aby boli v tomto procese aktívni, aby pochopili, že táto aktivita bude naozaj určujúca pre nasledujúce desaťročie našej slovenskej komunity.

Ale o tomto budeme informovať slovenské organizácie aj v prvých mesiacoch nového roka na rôznych podujatiach a programoch. Teraz by som dodal už len toľko, že ďakujem všetkým za spoluprácu v minulom roku a ešte raz prajem všetkým záujemcom o moje zápisky, aby tento rok bol pre každého z nich rokom šťastia a úspechov.

Anton Paulik