Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

24/2019

Po pomerne tichších dňoch po voľbách do Európskeho parlamentu náš parlament znovu ožil. Na plenárnom zasadnutí frakcie politických strán hodnotili výsledky volieb, avšak po krátkej výmene názorov týkajúcej sa úspešnosti jednotlivých strán sme sa vrátili k normálnemu chodu. Predložené návrhy zákonov sa nás priamo netýkali, tak sme sa mohli koncentrovať na najdôležitejší návrh zákona v tomto období, na návrh rozpočtu na rok 2020.

Ako vždy, národnostný výbor požiadal celoštátne národnostné samosprávy, aby si v prípravnej fáze sformulovali svoje očakávania. V našom prípade si vedenie CSSM určilo priority, a zostavilo svoje požiadavky. Absolútnou prioritou v tomto materiáli je nákup a obnova budovy bývalého slovenského evanjelického kostola v Pešti na Rákócziho triede. Na základe rozhovorov s predstaviteľmi vlády Slovenska aj Maďarska to momentálne vyzerá sľubne. Podľa môjho názoru sme sa doteraz nikdy nedostali tak blízko ku kladnému riešeniu otázky tejto budovy.

Druhou prioritou, ako to za posledné roky býva, je školstvo, teda plynulá obnova, či modernizácia infraštruktúry škôl spravovaných CSSM. Taktiež treba rozpočet škôl vždy prispôsobiť zmenám zákonov, čiže musíme zabezpečiť financovanie centrálne zvýšenej minimálnej mzdy, alebo stúpajúcich režijných výdavkov. Dotýka sa to, samozrejme, aj kultúrnych inštitúcií.

Takže máme pozbierané očakávania celoštátnych národnostných samospráv. Medzičasom aj vláda predložila svoj koncept budúcoročného rozpočtu, v ktorom, čo sa týka národnostných položiek, prakticky vychádza z rámcov určených na tento rok. Výbor na základe očakávaní celoštátnych samospráv pripraví svoj návrh na modifikáciu vládou predloženého návrhu rozpočtu. A potom sa začne proces prerokovania týchto návrhov a zosúladenia v nich obsiahnutých finančných rámcov.

Pritom sme mali dôležité rokovanie s predstaviteľmi Správy fondov Gábora Bethlena, ktorá už rok spravuje aj národnostné podpory. Na základe informácií od podporených organizácií sa zdá, že ani táto organizácia nie je schopná urýchliť presun peňazí pre naše spoločenské organizácie a národnostné samosprávy. Na základe informácií predstaviteľov Správy sa zdá, že problém registrujú aj oni a v krátkom čase pripravia návrh na zvýšenie počtu pracovníkov v tejto oblasti. Na základe priamych skúseností budú viesť rozhovor aj s predstaviteľmi Úradu premiéra na tému, ako zjednodušiť proces prípravy a vykonávania podporných zmlúv. Podľa dohody do tohto procesu hodlajú zapojiť aj delegáta národnostného výboru parlamentu. Verme tomu, že tentoraz naozaj bude vypracovaný systém, ktorý zabezpečí pre naše organizácie plynulé fungovanie a financovanie činnosti.

Anton Paulik