Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

22/2019

Ticho na chodbách parlamentu ešte trvá, prvé riadne zasadnutie po týždňoch kampane pre voľby do Európskeho parlamentu sa plánuje na koniec mája. Z pohľadu parlamentnej práce naše dni plynú pokojne.

Parlamentné frakcie opozičných strán síce iniciovali zvolanie mimoriadneho plenárneho zasadnutia parlamentu, ale táto iniciatíva pre neúčasť väčšiny poslancov nebola úspešná. Takže zvolané zasadnutie neprijalo ani len svoj navrhnutý program.

Ako som už o tom písal, členovia Národnostného výboru toto obdobie využili na prípravu svojich návrhov na novelu národnostného zákona. O nich budeme zrejme rokovať na najbližšom zasadnutí výboru, plánovanom na prvý júnový týždeň. Medzičasom nás však predbehlo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré v súvislosti s reorganizáciou systému súdnictva pripravuje návrh na modifikáciu množstva zákonov, medzi nimi aj toho národnostného. Tento návrh zatiaľ prechádza pripomienkovým konaním v štátnej správe, v rámci čoho sa dostal aj k celoštátnym menšinovým samosprávam. Náš výbor sa k navrhnutým zmenám národnostného zákona vyjadrí až keď ministerstvo svoj návrh predloží pred parlament.

Tieto zdanlivo pokojné dni mi umožňujú zúčastniť sa pomerne mnohých podujatí, čo aj využívam, a snažím sa dostať na čo najviac programov, predovšetkým na tie, kde sa pripravujú jesenné národnostné voľby.

Ako si azda pamätáte, v minulých rokoch sme si pripomínali sedemdesiate výročie z pohľadu našej národnosti osudových udalostí, keď veľká časť Slovákov na výzvu Československej presídľovacej komisie opustila svoje bydlisko a pod heslom repatriácie sa presťahovala na územie Československej republiky. Výmena obyvateľstva vo veľkej miere predurčila našu budúcnosť. Že slovenská národnosť v Maďarsku nezanikla, môžeme ďakovať vo veľkej miere vzniku prvej našej spoločenskej organizácie Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku koncom roka 1948 a následnému vzniku nových slovenských škôl v našich mestách a dedinách. Sedemdesiate výročie vzniku Zväzu sme si pripomínali koncom vlaňajšieho roka a sedemdesiatku existencie našich škôl si pripomíname v týchto týždňoch. Ako prvá si túto významnú udalosť pripomenula Základná škola v Slovenskom Komlóši. V meste, kde za tých sedemdesiat rokov túto školu ukončila asi polovica dnes žijúceho obyvateľstva. To znamená, že najmenej polovica terajších obyvateľov si tu vytvárala úzky vzťah k slovenskému jazyku, spoznávala hodnoty slovenskej kultúry, svojho dedičstva. Bolo to vidno na podujatiach mesta za posledné mesiace, keď pred preplneným hľadiskom oslávili významné výročie vzniku tanečného súboru, alebo Deň dolnozemskej slovenskej kultúry a, samozrejme, aj 70. výročie založenia školy.

Naše školy, hlavne tie dodnes dvojjazyčné, ktoré za posledné roky spravuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, za desaťročia svojej existencie sa pričinili o to, aby slovenská národnosť v Maďarsku zostala živá, aby sa rozvíjala ako plnohodnotná komunita. Práve preto patrí tejto škole, ako aj ostatným, ktoré svoje výročie oslavujú neskôr, ohromná vďaka a uznanie každého člena našej slovenskej komunity.

Anton Paulik