Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

04/2020

 Budova parlamentu je stále prázdna. Až do polovice februára sa naša práca prejavuje v príprave na jarné zasadnutie. Podľa predbežného plánu by počas jarného pojednávania mali byť prerokované tri návrhy zákonov, ktoré sa priamo týkajú práva národností. Medzi nimi na prvom mieste by som uviedol novelu národnostného zákona, ktorá je naplánovaná na marec.

Ako som už o tom viackrát písal, táto modifikácia sa tvorí prakticky neustále, pripravuje ju aj Úrad predsedu vlády aj Výbor národností Maďarska. Rozdiel je však v prístupe obidvoch orgánov, Úrad predsedu vlády má zámer urobiť spresnenia, menšie opravy v texte, kým výbor chce pripraviť návrh hlbších a podstatnejších zmien. Spolupracujeme, ale zatiaľ sa nevie, kto a aký návrh predloží nakoniec pred parlament.

Ostatné dva vládou pripravované návrhy sú nemenej dôležité pre našu národnosť. Ide o návrh novely zákona číslo 175/2011 o spolčovacom práve, ďalej o štatúte verejnoprospešnosti a o činnosti a podpore spoločenských organizácií, ktoré aj ako nominačné organizácie zohrávajú dôležitú úlohu v živote národností. Myslím si, že aj pri prerokovávaní tohto návrhu budeme aktívni a budeme sa snažiť o to, aby naše práva poskytované v doterajšom znení zákona neboli porušené, či obmedzené.

Nasledujúci pripravovaný návrh zákona, ktorý obsahuje predbežný legislatívny program vlády, sa už týka rozpočtu na rok 2021. Ide o návrh zákona o príprave štátneho rozpočtu na rok 2021. V tomto zákone sú každoročne zahrnuté zmeny rôznych úprav týkajúcich sa hospodárenia ústredných štátnych orgánov, rozpočtových organizácií a samospráv, medzi nimi aj národnostných. Práve preto už dvakrát sme skúsili zahrnúť do tohto zákona zmenu postavenia národnostných samospráv, predovšetkým čo sa týka ich hospodárenia. Tu sme navrhli, aby okrem dvoch okruhov hospodáriacich organizácií – okrem rozpočtových a samospráv – zákon uznal aj osobitnú jednotku takýchto organizácií, teda národnostné samosprávy. Doteraz nám to neprešlo, avšak v minulom roku sme dostali prísľub od predstaviteľa Ministerstva financií, že ak vypracujeme aj osobitné pravidlá pre tento okruh, ministerstvo bude ochotné rokovať o tomto našom zámere. Dilemou však teraz je, či ich máme uviesť v prílohe rozpočtového zákona, alebo máme sa vrátiť do dávnejšej minulosti, keď hospodárenie národnostných organizácií a samospráv regulovalo nariedenie vlády.

V ročnom pláne legislatívneho programu vlády síce nefiguruje, ale už dlhé roky koncom jarného zasadnutia daného roku býva predložený aj návrh zákona o rozpočte Maďarska na nasledujúci rok. To by znamenalo, že aj tento rok okolo júna môžeme počítať s takýmto návrhom. Takže už začiatkom jari, najneskôr asi v apríli, bude musieť aj náš výbor pripraviť svoje návrhy na budúcoročné podpory národnostných aktivít, samozrejme, v spolupráci so všetkými zainteresovanými národnostnými organizáciami, samosprávami.

Z uvedeného vidno, že máme čo robiť aj v tomto období. Ešte v polovici januára mala zasadať pracovná skupina, poverená prípravou modifikácie národnostného zákona, a tiež v tomto mesiaci sa chystám na stretnutie s odborníkmi, ktorí by nám mali pomôcť pri vypracovaní osobitných pravidiel hospodárenia národnostných samospráv. A ešte som ani nepísal o spoločenských udalostiach, ktorých v plesovej sezóne pripadá tiež zopár na každý víkend.

Anton Paulik